Vet-Lab Brudzew

Pobieranie i przesyłanie próbek do badań laboratoryjnych
Metody pobierania próbek
Metodyka pobierania próbek do badań na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej musi być zgodna z obowiązującymi rozporządzeniami i aktami prawnymi, tzn:
stada reprodukcyjne: Rozporządzenia Komisji (WE) nr 200/2010 z dnia 10.03.2010r.
stada niosek towarowych: Rozporządzenia Komisji (WE) nr 517/2011 z dnia 25.05. 2011r.
stada brojlerów kurzych: Rozporządzenia Komisji (WE) NR 200/2012 z dnia 8.03.2012r.
stada indyków: Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1190/2012 z dnia 12.12. 2012r.
Metodyka pobierania próbek do badań w kierunku Salmonella spp. innych niż wyżej wymienione:
stada gęsi, kaczek, strusi: próbki kału – próbkę zbiorczą stanowi próbka kału o masie co najmniej 25g; wymazy podeszwowe – próbkę zbiorczą stanowią 2 pary wymazów podeszwowych; wyściółka z mekonium – 1 próbkę zbiorczą stanowi wyściółka z mekonium z 10 pojemników transportowych z każdej dostawy; pisklęta jednodniowe w liczbie nie więcej niż 20 sztuk, w laboratorium następuje łączenie w 1 próbkę zbiorczą
świnie/bydło: kał – próbka o masie co najmniej 25g
wymazy powierzchniowe z otoczenia zwierząt, Zakładów Wylęgu Drobiu – 1 próbkę zbiorczą stanowi maksymalnie 5 sztuk wymazów
zamarłe zarodki – 1 próbkę zbiorczą stanowi 5 jaj z zamarłymi zarodkami
jaja inne niż przeznaczone do spożycia oraz nie będące półproduktem w produkcji spożywczej – 1 próbkę zbiorczą stanowi 5 jaj
puch – próbka o masie nie mniejszej niż 1 g
wymazy z kloaki lub odbytu – 60 sztuk
ptaki dorosłe – w liczbie nie więcej niż 20 sztuk, w laboratorium następuje łączenie w 1 próbkę zbiorczą
próbki kurzu – próbka kurzu o wadze 100 g pobrana z wielu miejsc w kurniku z powierzchni, gdzie widoczny jest kurz
Im lepsza jakość dostarczonych do Laboratorium próbek tym bardziej wiarygodne wyniki badań.
Przesyłanie próbek do badań:
Próbki przesyła się do laboratorium niezwłocznie po pobraniu przesyłką ekspresową, kurierską lub dostarcza osobiście. Podczas transportu próbki chroni się przed działaniem temperatury powyżej 25°C i promieni słonecznych. Próbki powinny być zabezpieczone w taki sposób by docierały do laboratorium w stanie nienaruszonym.
Do przesyłanego materiału należy dostarczyć
pismo przewodnie
, w którym powinny znajdować się między innymi następujące informacje:
imię i nazwisko oraz adres właściciela stada (płatnika) wraz z telefonem i adresem e-mail oraz z numerem NIP
numer weterynaryjny fermy (w przypadku badań na potrzeby inspekcji weterynaryjnej)
opis przesyłanego materiału (liczba i rodzaj próbek)
data i godzina pobrania próbek oraz wysłania ich do laboratorium
imię i nazwisko osoby pobierającej próbki
kierunek badania oraz rodzaj techniki badawczej
wskazanie płatnika oraz osób otrzymujących kopie wyniku
podpis zlecającego badanie

Częste pytania
i odpowiedzi

Jak zlecić badanie?
Metody pobierania próbek
Ogólne zasady, których należy przestrzegać przy pobieraniu krwi do badań serologicznych:
krew do badań powinna być pobierana losowo
badania metodą ELISA zaleca się wykonywać na ilości 23 sztuk próbek krwi, natomiast badania metodą aglutynacji płytowej wykonuje się na ilości 60 sztuk próbek krwi
krew należy pobierać do probówek o poj. 1,5ml (tzw. probówki Eppendorfa) lub probówek próżniowych; ilość pobranej krwi powinna wypełniać 3/4 probówki
celem dobrego i szybkiego wyrzepienia krwi probówki należy umieścić w temperaturze pokojowej na okres od 1 do 2 godzin; po wydzieleniu się surowicy, należy ją przelać do jałowych probówek Eppendorfa ze szczelnym zamknięciem i przechowywać w temperaturze od 2 do 8°C.
Przesyłanie próbek do badań:
Próbki przesyła się do laboratorium niezwłocznie po pobraniu przesyłką ekspresową, kurierską lub dostarcza osobiście w warunkach chłodniczych. Podczas transportu próbki chroni się przed działaniem promieni słonecznych. Próbki powinny być zabezpieczone w taki sposób by docierały do laboratorium w stanie nienaruszonym. Im lepsza jakość dostarczonych do Laboratorium próbek tym bardziej wiarygodne wyniki badań.
Do przesyłanego materiału należy dostarczyć pismo przewodnie (możliwość pobrania pisma na naszej stronie internetowej), w którym powinny znajdować się między innymi następujące informacje:
imię i nazwisko oraz adres właściciela stada (płatnika) wraz z telefonem i adresem email oraz z numerem NIP
numer weterynaryjny fermy (w przypadku badań na potrzeby inspekcji weterynaryjnej)
opis przesyłanego materiału (liczba i rodzaj próbek)
data i godzina pobrania próbek oraz wysłania ich do laboratorium
imię i nazwisko osoby pobierającej próbki
kierunek badania oraz rodzaj techniki badawczej
wskazanie płatnika oraz osób otrzymujących kopie wyniku
podpis zlecającego badanie

Częste pytania
i odpowiedzi

Jak zlecić badanie?
Pobieranie i przesyłanie próbek
1.
Próbki należy dostarczyć w opakowaniu szczelnym, nieuszkodzonym, oznaczonym w sposób umożliwiający identyfikację, zabezpieczone przed wtórnym zanieczyszczeniem i nie mający wpływu na wynik badania. Należy odnotować na opakowaniu datę i godzinę poboru próbki. Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych powinno być wykonane przez osobę odpowiednio przeszkoloną i doświadczoną w zakresie techniki pobierania próbek oraz wolną od wszelkich chorób zakaźnych. Właściwy sposób poboru próbek określają następujące dokumenty:
PN-EN ISO 7218:2008 Mikrobiologia żywności i pasz. Wymagania i ogólne zasady badań mikrobiologicznych
PN-ISO 17604:2005 Mikrobiologia żywności i pasz. Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych z tusz zwierząt rzeźnych.
PN-ISO 18593: 2005 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalne metody pobierania próbek z powierzchni z użyciem płytek kontaktowych i wymazów.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych z późniejszymi zmianami.
2.
Wielkość próbki badanej niezbędna do wykonania badania:
żywność - masa pojedynczej próbki nie mniejsza niż 200g lub jedno opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 100g
mączki/pasze - masa pojedynczej próbki nie mniejsza niż 200g
skórki z szyjek tuszek drobiowych - wg Rozp. Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r z późniejszymi zmianami
wymazy sanitarne i płytki kontaktowe - wg PN-ISO 18593:2005
wymazy i wycinki z tusz zwierząt - wg PN-ISO 17604:2005
3.
Próbki należy dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu przesyłką ekspresową, kurierską lub dostarczyć osobiście. Próbki produktów łatwo psujących się oraz wymazów należy dostarczyć w czasie nie przekraczającym 24 godzin od momentu pobrania. W przypadku płytek kontaktowych próbki dostarczyć najlepiej w ciągu 4 godzin od ich pobrania. Próbki wymagające warunków chłodniczych powinny być transportowane w termotorbie z wkładem chłodzącym.
Kryteria dotyczące temperatury transportowanych próbek:
produkty trwałe: temperatura pokojowa (poniżej 40°C)
produkty mrożone i głęboko mrożone: poniżej - 15°C, najlepiej poniżej - 18°C
inne produkty nietrwałe w temperaturze pokojowej: od 1°C do 8°C
próbki wymazów, płytek kontaktowych: od 1°C do 4°C
próbki wymazów i wycinków z tusz: od 0°C do 4°C

Częste pytania
i odpowiedzi

Jak zlecić badanie?

Godziny otwarcia laboratorium

Godziny otwarcia laboratorium

Pon - Pt: 7:00 - 20:00
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 20:00
Sobota: 8:00 - 15:00

Infolinia

(+48) 63 279 70 04